توسعه ایستگاه های شتاب نگاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

چهار ایستگاه شتابنگاری با هدف افزایش پوشش و تراکم مناسب ایستگاه ها در گستره شهر تهران، پايداری شبکه و افزایش دقت نتایج سامانه ارزیابی و تخمین خسارات از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مکان یابی، طراحی، نصب و راه اندازی شد.

به گزارش بحران نیوز، به نقل از معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان ، راه اندازی این چهار ایستگاه بر اساس برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران با همکاری ستادهای مدیریت بحران مناطق 4، 15، 21 و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت.

بر این اساس با احداث این چهار ایستگاه ، مجموع ایستگاه های فعال شتابنگاری سازمان به 14 ایستگاه افزایش یافت و برابر برنامه ریزی به عمل آمده در نظر است تا پایان سال 1397 به  تعداد50  ایستگاه افزایش یابد که افزايش دقت، پوشش شهري و جمعيتي سامانه تخمين  سریع خسارات زلزله را در پی خواهد داشت.

  همچنین توسعه این ایستگاه ها منجر به افزایش ضریب ایمنی شهر و  شهروندان مناطق 22 گانه تهران در برابر زمین لرزه احتمالی نیز می  شود.