برگزاری نشست کارگروه تشکل های مردم نهاد

عکس: ستاره صادقی