• تمرین جمعی زیر باران اندونزی

    گروه های امداد و نجات در حرکتی هماهنگ از 20 کشور دنیا گرد هم جمع شده تا سناریویی واحد را پیش ببرند. آنها این سناریو را بر مبنای وقوع زلزله ای بزرگ در کشوری لرزه خیز تدوین کردند. چنین بود که در قالب برنامه ای مشخص، زیر نظر سازمان ملل جمع شدند، برنامه ریزی کردند و در کشوری حادثه خیز به تمرین نحوه امدادرسانی در لحظه وقوع بحران پرداختند.


گزارش تصویری

  • 1 گزارش تصویری/ وقوع زلزله در ایتالیا

  • 1 گزارش تصویری/ مانور بین المللی امداد و نجات در اندونزی

    عکس: مهدی دوستی